ارائه کلیه خدمات و تشریفاتی گمرکی

ارائه کلیه خدمات و تشریفاتی گمرکی

شرکت پیشروناوگان سیراف ارائه کننده کلیه خدمات تشریفات گمرکی وارداتی و صادراتی چه در داخل مرزهای ایران و چه در خارج از مرزهای ایران به منظور حصول اطمینان از زمان ورود دقیق کالا و انجام خدمات به صورت هموار وبدون هیچگونه مانع می باشد.

  • - ثبت و اخذ مجوز ورود و خروج کالا
  • - تنظیم اظهار نامه های گمرکی
  • - اخذ تمامی مجوزهای ورود و خروج کالا
  • - محاسبه حقوق و عوارض پرداختی به گمرک قبل از ورود و خروج کالا
  • - ارائه آخرین وضعیت ورود کالا به مشتریان
  • - انجام کلیه خدمات اسنادی مرتبط