خدمات زنجیره تامین کالا

خدمات زنجیره تامین کالا

شرکت پیشروناوگان سیراف با انعقاد چندین قرارداد تامین و زنجیره کالا توانایی پوشش کالا از نظر جستجوی منابع ،تهیه و خدمات خرید و انجام عملیات مدیریت لجستیک کالا از ابتدا تا تحویل آن طبق نظر کارفرما را در سوابق خود دارد.

  1. 1- برنامه ریزی جهت تامین زنجیره کالا
  2. 2- جستجوی منابع و تهیه کالا
  3. 3- گزارش دهی و تسریع در ساخت ، تامین و تحویل
  4. 4- کنترل فهرست کالا با تجهیزات تحویل شده
  5. 5- خدمات و تهیه اسناد خرید و حمل
  6. 6- انبارداری
  7. 7- ارائه خدمات زنجیره حمل و تحویل کالا
  8. 8- تهیه بانک اطلاعاتی و فرم سفارش خرید
  9. 9- پیگیری وضعیت خرید و سفارش به صورت آنلاین