خدمات چارترینگ

خدمات چارترینگ

ثبت و رزرو کشتی یکی از خدمات و فعالیت های روزمره شرکت پیشرو ناوگان سیراف می باشد در تمامی قراردادهای چارتر پارتی ، معمولا به صورت مشترک کلیه شرایط قرارداد بر اساس فرمت انجمن BIMCO در نظر گرفته می شود. انواع سرویس های قابل ارائه در چارتر پارتی به شرح ذیل می باشد:

  • - Voyage chartering
  • - Time chartering
  • - Time charter on trip basis (TCT)
  • - Contract of affreightment (COA)
  • - Bareboat chartering