خدمات حمل و نقل پروژه ها

خدمات حمل و نقل پروژه ها

خدمات لجستیک پروژه ها موضوع و علت اصلی تشکیل این شرکت در این مقطع از زمان می باشد. تمرکز اصلی این شرکت بر روی پروژه های نفت و گاز، پروژه ها نیروگاهی، حفاری و تجهیزات سر چاهی و پروژه های زیربنایی می باشد. خدمات پشتیبانی این شرکت از زمان برنامه ریزی و بودجه بندی پروژه ها آغاز و تا زمان تحویل و شروع به کار و تحویل آن به کارفرمایان نهایی ادامه می یابد. نحوه اجرا و مدیریت پروژه ها در شرکت پیشروناوگان سیراف به شرح ذیل می باشد:

  • - تشکیل تیم پروژه تایید شده توسط کارفرمایان جهت انجام کلیه سرویس ها مورد نیاز کارفرمایان، همچنین تشکیل تیم پروژه بین المللی در صورت نیاز.
  • - برعهده گرفتن مطالعات مهندسی در خصوص شرایط تحویل و حمل تجهیزات فوق سنگین، دارای ابعاد خارج از استاندارد، و کالاهای حساس برای تمامی پروژه ها.
  • - ترسیم ابعاد تجهیزات بر اساس مطالعات واحد مهندسی حمل و نقل
  • - بررسی مسیرهای حرکت تجهیزات جهت ارائه بهترین و مطمئن ترین روش جابجایی با در نظر گرفتن تاثیر این عملیات بر بودجه و هزینه های پروژه.
  • - ارزیابی شرایط خطر و ریسک کلیه عوامل برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده جهت به حداقل رساندن کلیه فاکتورهای پرخطر.
  • -ترسیم یک طرح جامع به صورت چارت عملیاتی از کلیه رئوس مورد نظر در پروژه
  • -ایجاد روش ها و دستورالعمل های اجرایی به منظور تفهیم روش های اجرای عملیات.
  • - تضمین اجرای عملیات به بهترین شیوه ممکن در تمام مدت زمان پروژه
  • - بازبینی مدیریت عملیات پروژه به صورت دوره ای در طول مدت زمان اجرای پروژه و ایجاد اصلاحات مورد نیاز در مقطع از زمان در صورت نیاز.